Privaatsuspoliitika
  1. Üldtingimused.
1.1. See privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas ___SIA KT Group, reg.nr. 50103830661, Valdeķu iela 60/3-86, Rīga, LV-1058 (edaspidi ka "Andmetöötleja") hangib, töötleb ja salvestab isikuandmeid, mida www.KleitasTev.com oma klientidelt ja veebisaiti külastavatelt isikutelt (edaspidi) viidatud kui "Andmesubjekt" või "Teie"). 1.2. Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga, s.o. st andmesubjekt. Töötlemine on igasugune isikuandmetega seotud tegevus, nagu hankimine, salvestamine, muutmine, kasutamine, vaatamine, kustutamine või hävitamine. 1.3. Vastutav andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmetöötluse põhimõtteid ning on võimeline kinnitama, et isikuandmeid töödeldakse kooskõlas kehtivate õigusaktidega.
  1. Isikuandmete hankimine, töötlemine ja säilitamine.
2.1. Isiku tuvastamist võimaldavat teavet hangib, töötleb ja säilitab Andmetöötleja peamiselt veebipoe veebilehe ja e-posti kaudu. 2.2. Veebipoodi külastades ja seal pakutavaid teenuseid kasutades nõustute, et kogu pakutavat teavet kasutatakse ja hallatakse vastavalt privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidele. 2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et esitatud isikuandmed oleksid õiged, täpsed ja täielikud. Teadlikult valeandmete esitamist loetakse meie privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud viivitamatult teavitama vastutavat töötlejat esitatud isikuandmete muutumisest. 2.4. Vastutav töötleja ei vastuta Andmesubjektile või kolmandatele isikutele tekitatud kahjude eest, kui need on põhjustatud valesti esitatud isikuandmetest.
  1. Klientide isikuandmete töötlemine
3.1. Vastutav töötleja võib töödelda järgmisi isikuandmeid: 3.1.1. Nimi ja perekonnanimi 3.1.2. Sünnikuupäev 3.1.3. Kontaktandmed (e-posti aadress ja/või telefoninumber) 3.1.4. Tehinguandmed (ostetud kaup, tarneaadress, hind, makseinfo jne). 3.1.5. Mis tahes muu teave, mis on meile esitatud veebisaidi pakutavate teenuste ja kaupade ostmisel või meiega suhtlemisel. 3.2. Lisaks eeltoodule on Andmetöötlejal õigus kontrollida esitatud andmete õigsust avalikult kättesaadavate registrite abil. 3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunktid a, b, c ja f:
  1. a) andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
  2. b) töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, mille osaline on andmesubjekt, või meetmete võtmiseks andmesubjekti taotlusel enne lepingu sõlmimist;
  3. c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
  4. f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide täitmiseks, välja arvatud juhul, kui andmesubjekti huvid või isikuandmete kaitset nõudvad põhiõigused ja põhivabadused on nendest huvidest olulisemad, eriti kui andmesubjekt on laps.
3.4. Vastutav töötleja säilitab ja töötleb Andmesubjekti Isikuandmeid seni, kuni on täidetud vähemalt üks järgmistest kriteeriumidest: 3.4.1. Isikuandmed on vajalikud eesmärkidel, milleks need saadi; 3.4.2. Kuni Andmehaldur ja/või Andmesubjekt saavad välistes normatiivaktides sätestatud korras realiseerida oma õigustatud huve, nagu näiteks vastuväidete esitamine või kohtusse hagi esitamine või pöördumine; 3.4.3. Kuni on seadusest tulenev andmete säilitamise kohustus, näiteks raamatupidamise seaduse alusel; 3.4.4. Seni, kuni kehtib Andmesubjekti nõusolek vastavaks isikuandmete töötlemiseks, kui isikuandmete töötlemiseks puudub muu õiguslik alus. Käesolevas lõikes nimetatud tingimuste lõppemisel lõpeb ka Andmesubjekti isikuandmete säilitamise tähtaeg ning kõik asjakohased isikuandmed kustutatakse jäädavalt arvutisüsteemidest ning elektroonilistest ja/või paberdokumentidest, mis sisaldasid vastavaid isikuandmeid või käesolevaid dokumendid muudetakse anonüümseks. 3.5. Oma kohustuste täitmiseks Teie ees on Andmetöötlejal õigus edastada Teie isikuandmeid koostööpartneritele, andmetöötlejatele, kes teostavad meie nimel vajalikku andmetöötlust, näiteks raamatupidajatele, kullerteenustele jne. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Makse töötlemist pakub makseplatvorm makecommerce.lv, seetõttu edastab meie ettevõte makse teostamiseks vajalikud isikuandmed platvormi omanikule Maksekeskus AS-ile. Soovi korral võime edastada Teie isikuandmeid riigi- ja õiguskaitseorganitele, et kaitsta vajadusel oma õiguslikke huve, koostades, esitades ja kaitstes õigusnõudeid. 3.6. Isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab Andmetöötleja organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et tagada isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävimise, muutmise, avalikustamise ja igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.
  1. Andmesubjekti õigused
4.1. Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele ja Läti Vabariigi õigusaktidele on teil õigus: 4.1.1. Juurdepääs oma isikuandmetele, saada teavet nende töötlemise kohta, samuti nõuda oma isikuandmete koopiat elektroonilises vormingus ja õigust edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale (andmete teisaldatavus); 4.1.2. nõuda ebaõigete, ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete parandamist; 4.1.3. Kustutage oma isikuandmed ("ole unustatud"), välja arvatud juhtudel, kui seadus nõuab andmete säilitamist; 4.1.4. Võta tagasi oma eelnevalt antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks; 4.1.5. Piirata oma andmete töötlemist – õigus nõuda, et me ajutiselt lõpetaksime kõigi teie isikuandmete töötlemise; 4.1.6. Võtke ühendust Andmeriigi Inspektsiooniga Oma õiguste kasutamise taotluse saate esitada, täites vormi isiklikult aadressil Lāčplėša iela 37, Riia, LV-1011 või saates taotluse elektrooniliselt, kirjutades klienditoe teenistusele aadressil info@kleitastev.com
  1. Lõplikud tingimused
5.1. Käesolev privaatsuspoliitika on välja töötatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679 (27. aprill 2016) füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja isikute vaba liikumise kohta. selliseid andmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (andmete kaitse üldmäärus), samuti Läti Vabariigi ja Euroopa Liidu kehtivad seadused. 5.2. Vastutaval töötlejal on õigus teha privaatsuspoliitikas igal ajal ja ette teatamata muudatusi või täiendusi. Parandused jõustuvad pärast nende avaldamist veebilehel www.KleitasTev.com